Algemene voorwaarden Trainingen CursusWP.com

Algemene voorwaarden CursusWP.com in 2024

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden voor WordPress cursussen en diensten van CursusWP.com in 2024. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.


Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever:
  de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 • Cursist:
  de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Cursus:
  cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden:
  onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘CursusWP.com', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus

 1. Inschrijving voor de door ‘CursusWP.com' te verzorgen cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier op www.CursusWP.com.
 2. ‘CursusWP.com' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Prijzen van cursus

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.CursusWP.com ten tijde van de inschrijving.
  De tarieven staan op:
  https://www.cursuswp.com/tarieven
 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘CursusWP.com' een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever of cursist.
 2. Betaling door de opdrachtgever/cursist dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en minimaal 7 dagen voor de eerstvolgende afgesproken cursusdatum door middel van storting op een door ‘CursusWP.com' aangewezen bank- of girorekening.
 Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde cursusbedrag, vervalt het recht op deelname.
 3. Indien de opdrachtgever/cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘CursusWP.com' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door ‘CursusWP.com' is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Verplaatsing data cursus door opdrachtgever

 • Een cursusdag kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan één (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen één (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 7. Annulering cursus door opdrachtgever of cursist

 1. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever/cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
 4. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met CursusWP.com bepaald.

Artikel 8. Verhindering van de cursist

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij ‘CursusWP.com' en mits de vervanger over minimaal vergelijkbare computerbasisvaardigheden beschikt als de verhinderde cursist. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 25,- excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 25,-.

Artikel 9. Annulering door ‘CursusWP.com'

 • CursusWP.com behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers/cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘CursusWP.com' zal het door de opdrachtgever/cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘CursusWP.com' de opdrachtgever/cursist een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. CursusWP.com is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van ‘CursusWP.com' of de annulering van de cursusovereenkomst door ‘CursusWP.com', tenzij aan ‘CursusWP.com' opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘CursusWP.com' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘CursusWP.com' voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘CursusWP.com' is de opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Vervanging docent of trainer

 • 'CursusWP.com' is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘CursusWP.com' en overeenkomsten tussen ‘CursusWP.com' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene , (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

Scroll naar boven